۷ هزار تن انگور در ایوان جمع آوری شد


گزارش کردن ایلام تابناک; جعفر متشکرم داشت: از کشاورزی سنتی همراه با توجه با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی باید حذف شود.

وی افزود: درآمد و تولید محصول باید در محیطی انجام شود که همه چیز مانند بهداشت باغ، هرس اصولی، تغذیه مناسب، مبارزه صحیح با آفات و بیماری ها و آبیاری منظم باشد. اصول تحت کنترل است.

شکری ادامه داد: شرایط جوی و خاک حاصلخیز از مشکلاتی است که نزدیک به شهر ایوان ایجاد کرده است ۴۷۰ هکتار باغ انگور باید کشت شود.

او گفت:امسال در کل شهر ۷ هزار تن انگور جمع آوری و به استان های همجوار صادر می شود

مهر