𝙐𝙣𝙤 𝙨𝙚 𝙧𝙞𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙨 𝙘𝙙𝙤𝙩𝙖 Does …. آیا به نام مواد مخدر برای شما اتفاق می افتد …


this 𝙨𝙚 𝙧𝙞𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙨 𝙘𝙙𝙤𝙩𝙖é … …. آیا این مورد تحت نام داروها برای شما اتفاق می افتد؟ چرا این اسامی بسیار پیچیده هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید