کدام کشورها برای دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون COVID-19 در مسیر هستند؟


در هر کشور ، ما میزان ایمن سازی فعلی را به عنوان میانگین افرادی که اولین دوز واکسن خود را در روز دریافت می کنند ، محاسبه می کنیم ، طی 14 روز گذشتهبه

ما فرض می کنیم که این میزان ایمن سازی برای بقیه سال ثابت است. با افزودن این سهم مورد انتظار به جمعیت واکسینه شده ، تخمین می زنیم که کدام سهم جمعیت حداقل یک دوز تا 1 ژانویه 2022 دریافت خواهد کرد. ما کشورهای برآورد شده خود را که بیش از این گزارش نمی دهند ، شامل نمی شود. 30 روز.

این رویکرد به این معنی است که برآوردها افزایش یا کاهش میزان ایمن سازی را در نظر نمی گیرند ، که می تواند به دلیل تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، تحویل یا کسری واکسن یا سیاست های جدید دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید