چگونگی از یک متن برای ساخت فیلم اقتباس کنیم؟
جدیدترین اثر انتشارات امیرکبیر با عنوان « «چگونه از هر روایتی فیلمنامه اقتباس کنیم؟» منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید