چندین تجمع پراکنده در قم برگزار کنید


شب گذشته عده ای به نام مهسا امینی در نقاط مختلف شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمعات همچنان ابعاد دیگری به خود گرفت. معترضان با سر دادن شعارهای مخرب به خودروها و مغازه های عابران حمله کردند، اموال عمومی را تخریب کردند و با سنگ به پلیس حمله کردند که با رسیدن پلیس متفرق شد. این تجمعات در صدها گروه در بلوار امین و بلوار شهید صدوقی برگزار شد.