فعالیت ۴ هزار و ۲۵۴ مددکار طبیعی در استان ایلام


گزارش کردن تابناک ایلام; مهرداد کهزادیان گفت: در صف گسترش فرهنگ منابع طبیعی و همچنین از توان دوستداران طبیعت اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی این اداره کل با تشکیل جلسات آموزشی-ترویجی برای مدیران اجرایی و استفاده کنندگان از منابع طبیعیفرهنگیان (دانشجویان و معلمان) و اساتید دانشگاه های استان بر اجرای ۱۰۰ درصد تعهدات سال جاری برای ۲۷۷۷ نفر کارت همدم طبیعت صادر می شود.

وی یکی از رویکردهای اصلی مدیریت منابع طبیعی در دهه اخیر را مدیریت مشارکتی منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: دستیابی به اهداف اصلی سازمان یعنی حفظ، حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری بدون مشارکت حداکثری. از مردم، معنای واقعی نخواهد داشت..

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی ایلام گفت: کمک طبیعت یکی از مهم ترین مهارت ها در راستای فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و مشارکت داوطلبانه آنها در کار حفاظت از این سرمایه های عظیم هستند./ح