عین القداتی رئیس شورای شهرداری اراک شدبه گزارش تابناک مرکزی، پیمان عین القداتی در دومین سال از ششمین دوره شورای شهر اراک برای تصدی سمت ریاست شورا اعلام آمادگی کرد و با ۶ رای از ۱۱ رای به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.
داود قربانی نیز برای نائب رئیسی هیأت مدیره اعلام کاندیداتوری کرد که با کسب ۶ رأی، ۵ رأی خالی اعلام شد.
علی اصغر غفاری برای تصدی سمت دبیری اعلام آمادگی کرد و با کسب ۶ رای از ۱۱ رای برای دومین سال به عنوان دبیر شورای شهرداری انتخاب شد.
عباس خسروانی نیز با ۶ رای مثبت و ۵ رای ممتنع به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.
محمد عسگری برای تصدی سمت خزانه داری شورا اعلام کاندیداتوری کرد و با ۶ رای مثبت و ۵ رای ممتنع به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شد.
در این جلسه حامد آجرلو کاندیدای ریاست کمیسیون املاک و مستغلات بود و با ۶ رای به آن سمت دست یافت.
در ادامه انتخابات سال دوم شورای ششم شهر اراک، عباس خسروانی با ۶ رای به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و قانونی، محمد عسگری با ۶ رای به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری. ، علی دن اصغر غفاری با ۷ رای به عنوان رئیس ساختمان، معماری و شهرسازی، داوود قربانی با ۶ رای به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش و پیمان عین القداتی نیز به عنوان رئیس نظارت انتخاب شدند. کمیسیون با ۶ رای
در انتخابات شهرداری برای دومین سال، تنها ۶ نفر اسامی نامزدهای مورد نظر خود را ارائه کردند و همه گزینه ها و نامزدها به جز یک نفر با ۶ رای مثبت و ۵ رای سفید انتخاب شدند.