صدای پای پیک ششم شنیده می شود
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: این شهرستان شاهد اوج گیری پیک پنجم و ششم کرونا در اواسط آبان ماه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید