سوزن دوزی، صنعتی اصیل با قدمتی هفت هزار ساله
سوزن دوزی،صنعتی اصیل با قدمتی هفت هزار ساله که با معیشت و نان و سفره زنان این دیار گره خورده است.

دیدگاهتان را بنویسید