سردار رحیمی رئیس حراست اخلاقی را برکنار کرد


برنا نوشت: چند ساعتی است که خبر برکناری رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ منتشر شده است.

    ادعای بارنا درباره برکناری رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران

پس از این حادثه که با مهسا امینی رخ داد، به دستور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرهنگ میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ تا بررسی دقیق و کامل ابعاد مهسا از سمت خود برکنار شد. . پرونده امینی اجرا شد.

در همین راستا خبرنگار خبرگزاری برنا خبر داد پس از این حادثه که با مهسا امینی رخ داد، به دستور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرهنگ میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ بود. تا رسیدگی دقیق و کامل به ابعاد پرونده مهسا امینی برکنار شد.