رتبه ۱۷ استان ایلام در فرهنگ زراعی کشور


بر اساس گزارش ها تابناک ایلام; حشمت زریت شغل گفت: این استان با تولید ۶۸۳ هزار تن معادل ۱.۱ درصد از کل تولید محصولات کشاورزی کشور در رتبه بیست و ششم قرار دارد.

وی گفت: استان ایلام از نظر تولید سفید در رتبه ۱۴ جو ۲۱ سفر ۶ ذرت رتبه ۵ در کشور Rapeseed 3.

زرین شغل افزود: کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی استان، ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها، تثبیت مسکن و روستاها، تامین مواد اولیه و مواد اولیه صنایع نقش موثری دارد. مصرف محصولات سایر بخش های صنعتی از جمله کودها، سموم شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی ارزآوری استان را می توان نام برد.

وی ادامه داد: در استان ۲۸ هزار تن بذر محصولات کشاورزی تولید و توزیع شد، ۵۷ هزار تن کود شیمیایی تهیه و توزیع شد و همچنین تولید جهش تولیدی در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام شد. .

زرین ایوب گفت: اجرای قرارداد زراعت آبیاری علفهای هرز و کلزا در سطح ۲۶۰۰۰ هکتار در حوزه کشاورزی و مکانیزاسیون در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۰ نفر در ۵۰۰ مورد بالغ بر ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال مشغول به کار شدند.

فارس