راه اندازی نظام پیشنهادات برای نیازمحور کردن پایان نامه‌های دانشجویی
زلفی گل از عملی کردن نظام پیشنهادات برای نیاز محور کردن پایان نامه‌های دانشجویی خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید