دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود به همراه سید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی دکتر بازدید میدانی منوچهر مهدی پور شهردار کومله از پروژه های مختلف شهرداری کومله.


عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.عیادت دکتر محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود از مهراسید محسن حسینی دادستان انقلاب اسلامی و دکتر  منوچهر مهدی پور شهردار کومله در حوزه پروژه های مختلف شهرداری کومله.

در این بازدید دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومه از حضور فرماندار و دادستان در شهرستان کومه قدردانی کرد و گامی در جهت توسعه و بهسازی شهر کومه برداشت.

وی افزود: ظرفیت سرمایه گذاری در کومله وجود دارد.

دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله با بیان اینکه معتقدم بدون مشارکت شهروندان نمی توان مشکلات شهر را حل کرد افزود.

در ادامه دکتر محمدرضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود از زحمات و صبوری شهردار و شورا قدردانی می کند و کومله می تواند به شهری ایده آل تبدیل شود و این قطار خدماتی عمرانی باید در کومله به عنوان یک قطب گردشگری درمانی رونق بگیرد. ما حمایت می کنیم و این حس.