دستور استاندار مازندران به استانداران درباره اهمیت نان


به گزارش تابناک مازندران، استاندار مازندران خطاب به استانداران استان گفت: لحظه ای از نظارت بر آرد و نان غافل نشوید!

پس از این گزارش سیدمحمود حسینی پور در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان با تاکید بر اینکه نان باید مهمترین دغدغه و اولویت فعالیت استانداران باشد، اظهار داشت: در این راستا باید به عنوان نان مورد توجه قرار گیرد.

استانداران باید پیگیر موضوع آرد و نان باشند و لحظه ای از نظارت بر آرد و نان غافل نشوند.

استاندار مازندران تاکید کرد: جلسات کارگروه آرد و نان در شهرستان ها با حضور خود استاندار برگزار شود.