درگیری مسافران به خاطر نپوشیدن ماسک در هواپیما
اصرار یک مسافر به نپوشیدن ماسک موجب درگیری و بی نظمی در هواپیما شد.

دیدگاهتان را بنویسید