خبر خوش برای کارگران و بازنشستگانمحمدرضا دشتی اردکانی در پیوند زنده با خبر شبکه ۲۰ یزد گفت: روز گذشته رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه سازمان تامین اجتماعی را که افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان و کارگران در نظر گرفته است، اعلام کرد. . اما دولت تنها افزایش ۱۰ درصدی را تصویب کرد که خلاف قانون است.وی افزود: رئیس مجلس این مصوبه دولت را لغو و به شورای دولت ارسال کرد. شورای حاکمیتی نیز یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را بررسی کند اما این موضوع الزامی است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: مستمری و از کارافتادگی بازنشستگان باید هر ساله بازنگری شود و کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر عادی در آن سال نباشد.

وی گفت: افزایش مستمری بازنشستگان به دلیل افزایش هزینه معیشت کارگران از سوی دولت پیشنهاد و به مجلس ارسال می شود تا در هیات تطبیق دولت بررسی شود.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد، اما هیئت تطبیق با قوانین دولت این اقدام را مغایر با قانون دانسته و افزایش ۳۸ درصدی توسط دولت را لغو کرد.

وی درباره حق مسکن کارگران نیز گفت: دولت ۵۵۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگران تصویب کرد و این موضوع در شورای اجرای قوانین دولت در مجلس بررسی شد و شورای تطبیق این موضوع را پیدا کرد. خلاف قانون و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگران تایید کردند.