تصویب دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد مدیران استان


گزارش کردن ایلام تابناک; امین دوست محمدی گفت: با توجه به لزوم تقویت نظارت بر مدیریت، اعتبارات، سیستم فنی و اجرایی، مدیران بر اساس عملکرد ماهانه خود و بر اساس سه محور شامل منابع اعتباری تامین شده، نظارت و دستیابی به اهداف و و فرم پنج شاخص اصلی و ۱۵ زیرشاخص ارزیابی شده است.

گفت: قومی، قبیله ای، سیاسی، اجتماعی و… زیرساخت های لازم فراهم شده است رونق اقتصادی و شغلی استان در ارزیابی عملکرد مدیران گنجانده شده است.

دوست محمدی افزود: تکالیف مدنظر مدیران در سال مالی جاری دستیابی به رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی است که مشارکت از طریق جذب منابع مالی و تسهیلات بخش خصوصی و دولتی از جمله زمین، تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری است. نظارت فنی بر طرح ها و پروژه ها وظایف و همچنین نظارت بر تحقق طرح ها و پروژه ها از دیگر محورهای ویژه ارزیابی عملکرد مدیران محسوب می شود.

وی بیان کرد: موضوعات کلیدی در تعیین شاخص ها بر اساس میزان تحقق جذب منابع بخش عمومی از جمله درآمدهای عمومی مانند مالیات، درآمدهای ویژه، نقل و انتقال دارایی های سرمایه ای از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر آن است. . و دارایی ها، حفظ امکانات خارجی، مشارکت نهادها و بنیادهای انقلاب اسلام از دیگر شاخص های ارزیابی مدیران است.

دوست محمدی خاطرنشان کرد: ظرفیت های قانون بودجه به دنبال دارد به عنوان بخشی از مأموریت دستگاه اجرایی و حفظ و نگهداری پروژه های تسهیلات بانکی برای تکمیل و میزان منابع جذاب طرح های اقتصادی استان از طریق بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاری، میزان جذابیت تسهیلات بانکی و میزان جذابیت فنی و اعتباری استان. وی حمایت از پروژه های بخش خصوصی را از جمله موارد ارزیابی مدیران عنوان کرد

آیرین