تجزیه و تحلیل نشان می دهد که یک آرایشگاه می تواند برای کاهش فشار خون در مردان سیاه پوست پرهزینه باشد

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که یک آرایشگاه می تواند بهترین راه برای کاهش فشار خون در مردان سیاه پوست باشد NHLBI ، NIH


به موضوع اصلی بروید

دیدگاهتان را بنویسید