انسان یک انسان است


ها علی بشر، کیف بشر
ربع فیه تجلی و ناهار
.
تمام دنیا تحت تاثیر شما قرار گرفته اند
انسان ها اینگونه می شوند
.
بهشت در بهشت ​​در بهشت
صدف و صدف با مروارید
.
در دل شیعه خود نظر داد
ها علی و بشر کیف بشر
.
منزه است نور خورشید و ماه
کف نلین علی در و گوهر
.
قمر شما در صورت فلکی مشتری است
نجفت خانه مادری است
.
شما یک پیام رسان هستید
و خود محمد حیدری است
.

جبرئیل امین به نبی گفت
آن الا یا نبی نادعلی
.
ها علی بشر، کیف بشر
ربع فیه تجلی و ناهار
.
.