افزایش خسارت میوه در مازندران


به گزارش تابناک مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت:

برای مدیریت و جلوگیری از آسیب مگس میوه، اطلاع رسانی گسترده و مبارزه با این آفت با مشارکت همه دستگاه ها ضروری است.
احسان عباسپور در خصوص افزایش جمعیت آفت میوه مدیترانه ای و میوه های استان گفت: به منظور مدیریت و پیشگیری از خسارات مذکور لازم است با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادهای اجرایی و آموزشی اطلاع رسانی شود. نمایندگان روستایی و شورای اسلامی روستاها، شهرداران شهرهای ساحلی، اتحادیه تعاونی باغداران و کشاورزان نسبت به اطلاع رسانی گسترده مبارزه با میوه مدیترانه ای اقدام کنند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر اساس گزارش های دریافتی به ایستگاه های پیش آگاهی و بازدیدهای میدانی، کاشت گوشت میوه مدیترانه ای و ریشه سیاه و میوه های ترکیبی ضروری است.

وی با اشاره به اینکه شکار مگس میوه مدیترانه ای در موارد فرمونی ایستگاه های پیش حساسیت در شهرهای مرکزی افزایش یافته است، ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی مساعد و وجود میزبان های مناسب از جمله هلو، شلیل، ازگیل ژاپنی و آلو برای شوید. از مراکز آلوده، پایش مستمر هفتگی ایستگاه های پیش هوشیاری و بازدید صحرایی به ویژه در باغات سیاه ریشه و اطلاع باغداران برای برداشت کامل میوه های رسیده و حذف کامل میزبان از دسترس طاعون مورد تاکید است.