افزایش حقوق بازنشستگان مهرماه اعمال می شود!؟


به گزارش مستقل آنلاین؛ بر اساس پیگیری های مرکز بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، انصراف حقوق مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی احتمالا از پایان مهرماه پرداخت می شود.

در نهایت حقوق مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی در شهریورماه افزایش یافت و حقوق این دسته از مستمری بگیران ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

حتی احکام جدید مستمری بگیران سایر رده های تامین اجتماعی نیز بر همین اساس صادر می شود و حقوق آنها نیز بر اساس افزایش مذکور پرداخت می شود.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت معوقات و مابه التفاوت افزایش دستمزد مستمری بگیران سایر مقاطع مربوط به ۵ ماه گذشته (فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد) است.

پیگیری های انجام شده از سوی مرکز تامین اجتماعی شهر تهران نشان می دهد که این امکان وجود دارد که پرداخت بازپرداخت از مهرماه با حقوق این ماه آغاز شود.