اعتبار بیمه برای صنعتگران در نظر گرفته شده است


شکرالله قاسمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر اعتبار بیمه صنعتگران تامین شده و این مشکل تنها در سه ماهه اول هر سال به وجود می آمد و موضوع به عدم هماهنگی بیمه و سازمان برمی گردد. وزارت، و می تواند و گاهی اوقات اتفاق می افتد.

وی بیان کرد: با توجه به صحبت های وزیر و لهجه های وی، اعتبارات این وزارتخانه به موقع پرداخت می شود تا مشکلی برای صنعت پیش نیاید.

قاسمی با بیان اینکه هر ساله اعتباری برای بیمه صنعتگران به وزارتخانه دولت اعلام می شود، تصریح کرد: وزارتخانه این اعتبار را بین استان ها تقسیم می کند و سهم هر استان را در استفاده از مزایای بیمه تعیین می کند.

معاون صنایع دستی خوزستان تاکید کرد: صنعتگران برای معرفی باید دارای مدرک شناسایی یا کارت انفرادی و مجوز با توجه به رشته فعالیت فنی و حرفه ای خود باشند و می توانند از مزایای بیمه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر سه ماه یکبار فیش مربوط به بیمه با نرخ دولتی یعنی ۷ درصد صنعتی و ۲۰ درصد دولتی پرداخت می شود.