استقلال درآمدی بیمارستان ها در دستور کار دانشگاه قرار گرفت


به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه کریمی در جلسه بررسی استقلال درآمدی بیمارستان های دانشگاهی گفت: در سال های اخیر به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹، دانشگاه علوم پزشکی مجبور به پرداخت اعتبارات متمرکز به حوزه پزشکی شد. واحدها برای مدیریت مبارزه با کرونا که باید مانند گذشته ادامه یابد که استقلال مالی مراکز است.

در ادامه این جلسه مهناز تاجبخش مدیر مالی دانشگاه ضمن معاونت توسعه در خصوص تفویض اختیار مدیریت هزینه ها و درآمدها به بیمارستان ها، این تصمیم را موثر در پیشبرد اهداف دانشگاه دانست. .

عدم تدارکات متمرکز در تامین دارو و تجهیزات پزشکی و استقلال مدیریتی و درآمدی بیمارستان ها از اهداف این جلسه بود و جمعی از رؤسا و مدیران بیمارستان ها و شبکه ها نیز معایب و محاسن این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند. خطاب. ضمن بیان مشکلات واحدهای مربوطه.