آنچه بر پیشانی برخی از خواص می ماند، ننگ جهل است


تابناک فارس به نقل از خانه ملت: محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان و بیضا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی نوشت:

سکوت خواص در این شرایط اعتباری ندارد.
پلیس در بحث حجاب و عفاف ماموریتی را انجام می دهد که بر عهده آنها گذاشته شده است.
غبار این هیجان هم فروکش می کند، اما آنچه بر پیشانی برخی خواص می ماند، عرق شرم و بی بصیرت است.