آماده سازی سه مایلی مسیر هلاله بازارچه شمالی


بین ایلام تابناک; حسن بهرام نیا گفت: آب، برق و سایر زیرساخت های اولیه این بازارچه باید با همکاری همه دستگاه های اجرایی ذیربط هرچه سریعتر فراهم شود.

پیشنهاد می کند: از چشمه غزل یک لیتر در ثانیه برای مصرف آب آشامیدنی و آب منطقه بهداشتی از رودخانه تلخاب تامین می شود.

بهرام نیا ادامه می دهد: بهترین نقطه در محل بازارچه ها با توافق طرفین تعیین شد