۲۹۰ منطقه معدنی استان به مزایده گذاشته می شود / یک شغل در معدن بیش از ۱۵ شغل مرتبط را به طور همزمان به ارمغان می آورد.


290 منطقه معدنی استان به مزایده گذاشته می شود / یک شغل در معدن بیش از 15 شغل مرتبط را به طور همزمان به ارمغان می آورد.

محمدهادی احمدی گفت: ۲۹۰ حوزه معدنی از طریق مزایده در استان همدان به بخش خصوصی واگذار می شود.

گزارش کردن تابناک همدان; معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: مزایده واگذاری ۲۹۰ حوزه معدنی استان آغاز و فراخوان آن در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شد و پس از این مزایده، سال ۹۲ منصرف شد. معادن، ۴۹ پروانه بهره برداری; ۲۵ گواهی کشف و ۱۱۳ عنصر منطقه اکتشافی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران تحویل داده شده است.

وی افزود: متقاضیان تا هشتم آبان مهلت داشتند به سامانه ستاد ایران مراجعه و مدارک را دریافت کنند و متقاضیان از آن تاریخ ده روز فرصت داشتند تا مدارک را مجدد در سامانه بارگذاری کنند.

احمدی تصریح کرد: مزایده معادن یکی از راه هایی است که از طریق آن می توان معادن را فعال کرد و اشتغال، درآمد و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را افزایش داد.

وی افزود: شرایط شرکت در سامانه ساده و جمع آوری شده است تا متقاضیان بتوانند به راحتی در این مزایده شرکت کرده و سرمایه گذاران استان را جذب کنند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد شغل در معدن به طور همزمان بیش از ۱۵ شغل مرتبط را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: امیدواریم سرمایه گذاران استان و کشور از این فرصت استفاده کرده و در این مزایده شرکت کنند.