۲۶۹۱ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشغول به تحصیل هستند


گزارش کردن ایلام تابناک; جاسم محمدی گفت: رشد جمعیت ۱/۳ است که در کشور نرخ کمی است و نقش رسانه ها می تواند در این زمینه موثر باشد.

او گفت: ۱۰ بیمارستان و ۲۰۷ خانه بهداشت در ایلام ۶۵۰۰ پرسنل پزشکی در حال خدمت هستند.

محمدی ادامه داد: وبا مسری است و اسهال اپیدمی از طریق آب آلوده منتقل می شود و سعی کردیم با نصب کولر مشکل را حل کنیم و اگر مشکلی داریم مربوط به عدم رعایت بهداشت در کشور همسایه است.

او گفت: مشکلات دارویی دبحث تولید است، زیرساخت های استان وجود ندارد و از شهرستان های همجوار تامین می شویم.

محمدی خاطرنشان کرد: کسانی که به عراق می روند دوز سوم برای در امان ماندن از بیماری کرونا