۱۰۰ درصد جامعه شهری استان در وضعیت سبز گازرسانی قرار دارند


به گزارش تابناک ایلام؛ محمود کشاورز گفت: دو شهر استان ایلام در فهرست مراکز دارای وضعیت سبز گاز قرار داده شده است.

وی گفت: با گازرسانی به تمامی مناطق شهری و روستایی شهرستان های بدره و سیروان، مردم این دو شهرستان به طور ۱۰۰ درصدی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی افزود: توسعه شبکه گازرسانی استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که ۱۰۰ درصد جامعه شهری و ۹۷ درصد جامعه روستایی استان تحت پوشش شبکه گازرسانی هستند.

کشاورز افزود: ۶۲۴ روستا در استان ایلام وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۵۱۷ روستا گازرسانی شده و ۲۶ شهر استان به طور کامل گازرسانی شده است.

ناظر شرکت گاز استان ایلام ادامه داد: ۳۸ روستای استان ایلام قابلیت گازرسانی و گازرسانی به بقیه روستاها را ندارند. استان در حال اقدام است که با تکمیل پروژه ها در نهایت به ۹۹ درصد پوشش روستایی استان خواهیم رسید.

وی گفت: امسال بیشتر روستاهای باقیمانده استان در شهرستان هلیلان است که پیمانکار شرکت گاز برای ۱۱ روستای این شهرستان کار می کند.

ناظر شرکت گاز استان ایلام گفت: پیمانکاران شرکت گاز در روستاهای پراکنده در شهرهای دیگر نیز به کار گرفته می شوند در حال استفاده هستند و با اتمام عملیات به پوشش ۹۹ درصدی جامعه روستایی دست خواهیم یافت