گزارشی از وضعیت تورم


به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد در شهریور ۱۴۰۱، شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به عدد ۵۲۵.۴ رسید که نسبت به ماه گذشته ۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ۳.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مرکزی با ۰.۸ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه ای) برای خانوارهای کشور ۴۹.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان آذربایجان غربی (۵۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۴.۶ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۱/۴۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۳۷.۹ درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۷/۵۱۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۲ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ۳.۲ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مرکزی با ۰.۶ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه تورم نقطه ای) برای خانوارهای شهری کشور ۴۸.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (۵۶.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۱.۳ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری به ۵/۴۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (۴۶.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۶.۹ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریور ماه ۱۴۰۱ تعداد شاخص کل خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۵۷۹.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشت. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۴.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های کرمان و سمنان با ۱.۰ درصد است. استان گیلان در این ماه با تورم ماهانه ۰.۳- درصد مواجه شد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه تورم نقطه ای) برای خانوارهای روستایی ۵۶.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان هرمزگان (۶۴.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (۴۷.۰ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ برای خانوارهای روستایی به ۳/۴۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (۵۰.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (۳۸.۱ درصد) است. / مسخره