پرونده الکترونیک سلامت، آرزوی دیرینه نظام سلامت در حال تحقق است


مدیرکل بیمه سلامت استان همدان گفت: اقدامات بزرگی در بیمه سلامت در حال انجام است و پرونده الکترونیک سلامت آرزوی دیرینه نظام سلامت بوده که با اجرای نسخه الکترونیکی محقق خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان در گذر تابناک همدان با اشاره به اینکه دومین روز از هفته بیمه سلامت تحت عنوان بیمه سلامت، سلامت الکترونیک و سازمان هوشمند نامگذاری شده است، گفت: اجرای طرح پروژه بزرگ و ملی و بسیار مهم نسخه الکترونیک دارای آثار و مزایای بسیار ارزشمندی است. مزایایی را برای نظام سلامت کشور به همراه خواهد داشت که شامل ایجاد پرونده الکترونیک سلامت شهروندان و حفظ پرونده پزشکی و درمانی افراد با نسخه الکترونیکی است. .

فریبرز نیاستی افزود: کاهش خطاهای مربوط به نسخه خوانی در داروخانه ها، مدیریت و ساماندهی هزینه های نظام سلامت کشور، صرفه جویی در مصرف کاغذ و رفع مشکلات مربوط به نگهداری مدارک پزشکی از دیگر مزایای طرح نسخه الکترونیکی است.
مدیر کل بیمه سلامت استان همدان تسریع در انتقال و پایش داده ها، پایداری اطلاعات، کاهش خطا، نظارت و نظارت دقیق و فنی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها از جمله استفاده از کاغذ را از جمله مزیت های الکترونیک برشمرد. طرح نسخه و افزود: قبل از اجرای طرح امکان پذیر بود، با خدمات درمانی و درخواست های القای غیرقانونی و بی رویه زیادی مواجه هستیم، اما امروز از سوء استفاده ها نیز جلوگیری شده و این طرح بزرگ ملی باعث کاهش درخواست های القاء و همچنین حفظ منابع مالی شده است.

وی به ظرفیت های سامانه بیمه سلامت به آدرس https://bimehsalamatiranian.ir اشاره کرد.
وی گفت: سامانه شهروندی پنلی است که از طریق آن می توان به درخواست های مردم برای پوشش بیمه ای رسیدگی کرد. بیمه شدگان می توانند هزینه های مربوط به خود را به صورت الکترونیکی در سامانه بیمه سلامت مشاهده کنند. همچنین بیمه شدگان می توانند در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران جست و جو کنند و در صورتی که فردی بیمه همگانی داشته باشد و پزشک خانواده برای او تعیین شود، می تواند اطلاعات پزشک خانواده خود را نیز در سامانه مشاهده کند.

نیاستی در خصوص امکان دسترسی بیمار به نسخه های قبلی خود در سامانه شهروندی گفت: مشکل اصلی بیمار در این زمینه اخذ بیمه تکمیلی بوده است به طوری که این امکان در سامانه شهروندی تا پایان در اختیار بیمه شدگان است. . رکوردهای دستور غذا که جایگزین صفحه سوم کتابچه قبلی می شود. همچنین بیمار می تواند اطلاعات نسخه را با کد رهگیری به بیمه تکمیلی ارسال کند. اقدامات لازم برای پرداخت مازاد هزینه اوراق بیمه پایه انجام شود.