پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی لرستان آغاز شد


وی افزود: در ورودی مذکور ۱۵ مرکز آموزش علمی کاربردی در ۹ شهرستان استان در ۱۷۱ دانشکده در مقطع کاردانی و در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر و خدمات اجتماعی دانشجو می پذیرند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: ۱۰ رشته جدید با توجه به نیاز مراکز استان ها در این دانشگاه راه اندازی شده است که تاکنون هیچ کدام از مراکز دانشکده لرستان وارد این رشته ها نشده اند.

وی گفت: هم اکنون ۱۵ مرکز علمی کاربردی فعال در استان وجود دارد که حدود هفت هزار دانشجو در این مراکز تحصیل می کنند و بیشترین تعداد دانشجو از کل دانشگاه های علمی کاربردی مناطق پنج گانه در این استان تحصیل می کنند.