فوری و رسمی؛ برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال به تعویق افتاد!؟


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از اتفاقات اخیر رخ داده در روند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدم رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون در کمیته بدوی انتخابات به شرح زیر است:

۱- نقض مفاد بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون، عدم توجه به قوانین و مقررات کشور.

۲- نقض بند ۵ ماده ۲ اساسنامه فدراسیون و عدم رعایت منشور اخلاقی فیفا.

۳- عدم رعایت اصل ۷ اساسنامه فدراسیون در مورد رفتار اعضا و مسئولان

۴- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضای کمیته انتخابات بر اساس بند ب ماده ۳ آیین نامه انتخابات فدراسیون و بند ۲ بند ج ماده ۳ مبنی بر تعارض منافع و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات.

۵- عدم توجه هیأت انتخابات به اسناد و مدارک ارسالی مقام قضایی

۶- تخلف از بند «ف» بند ۴ ماده ۶۷ و عدم رعایت ماده ۲۷ آیین نامه انتخابات فدراسیون.

و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۷ آیین نامه انتخابات کلیه مکاتبات مربوط به انتخابات با امضای دبیر کل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی بر عهده دبیر کل و مقررات AFC و فیفا و رعایت شئونات اخلاقی است. و رفتار حرفه ای حفظ و احترام به حقوق متقلبان فوتبالی و در نهایت برای حفظ منافع و مصالح عمومی فوتبال کشور، بدین وسیله لغو مجمع عمومی انتخابات ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ را اعلام می دارد.

بدیهی است مجمع عمومی انتخابات فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مربوطه به موقع و بر اساس ضوابط و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه تشکیل خواهد شد.