شبکه سازمان یافته سرقت بزرگ جیوه را نابود کنید


در جریان رصد و تحقیقات اطلاعاتی پاسداران گمنام سازمان اطلاعات حضرت ولی عصر (عج) خوزستان؛ اعضای شبکه سازمان یافته سرقت های کلان جیوه از پتروشیمی آبادان شناسایی و دستگیر شدند.
شبکه مذکور شامل ۵ نفر از کارکنان پتروشیمی است که یک سوم حجم جیوه این شرکت را به سرقت برده و در چندین سال زیان چندین هزار میلیارد ریالی به تولیدات این پتروشیمی زیان وارد کردند.