تصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلان


تصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلانتصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلان

تصاویری از مراسم اختتامیه اولین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری گیلان در تالار مرکزی رشت و انتخاب #دکتر رسولی شهردار شهربهشت به عنوان #شهردار_الگوی کشور در ستاد تسهیلات سفر با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار گیلان و نمایندگان مجلس