بی تابی دختر شهید سید عباس فاطمه در آغوش سردار شهسواری


توجه داشته باشید:

فرزند شهید فاطمیه در آغوش سردار شهسویری:

ژنرال پدرم دوست داشتنی ترین پدر دنیا بود، ژنرال پدرم برای ما مثل کوه بود، ژنرال پدرم بهترین، بهترین… ژنرال پدرم خیلی به من علاقه داشت، اما وابسته نبود و انجام می داد. نمی خواهد برود، عاشق بود، عاشق خدا بود، سردار، پدر در غذای غریبه ها نشستم تا شب دیگران روشن بماند.

بابا همیشه بسیج و ولایت و بهشت ​​را دوست داشت و به بهشت ​​رفت

خوب بخواب بابا تو راه افتادی…